Www.polska-psychoterapia.pl

Lip - 27 2012 | By mont

Psychoterapię tworzy zespół technik leczących różne choroby i kłopoty psychologiczne. Tym co łączy rozliczne podejścia psychoterapii jest kontakt międzyludzki, w przeciwieństwie do leczenia farmakologicznego

Dzisiejsza psychoterapia powstała początkowo jako niepodzielna część psychoanalizy, jednak obecnie jest przystosowywana i rozwijana też dzięki innym gałęziom psychologii takim jak psychologia Postaci czy psychologia poznawcza i behawioralna.

We współczesnym rozumieniu medycznym należy jednak podzielić to, co powszechnie nazywa się psychoterapią, na dwie znacząco odmienne dyscypliny – psychoterapię oraz pomoc o charakterze psychospołecznym. Psychoterapia w ścisłym sensie jest rekomendowaną metodą leczenia zaburzeń nerwicowych (obecnie klasyfikowanych jako zaburzenia lękowe) jak również zaburzeń osobowości. Pomoc psychospołeczna natomiast, stanowi „pomaganie” – tam gdzie nie ma zdiagnozowanej (według ICD-10) choroby ani zaburzenia, jednakże pacjent pragnie profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Cele psychoterapii ukierunkowane są zwykle na transformacje zachowań i wzorców pacjenta, w szczególności wzrost jego umiejętności emocjonalnych, np. na zwiększenie poziomu samokontroli, radzenie sobie z lękiem oraz stresem, podwyższenie poczucia własnej wartości, poprawę kompetencji do budowania związków, kooperacji i porozumiewania się z otoczeniem, bądź na zmianę własnej motywacji do życia.

Wsparcie psychologiczne dla związków W Warszawie Konflikty lub problemy w końcu pojawiają się we wszystkich związkach. Partnerzy lub małżonkowie próbują je rozwiązać stosując znany sobie zestaw środków. Duża ilość związków jednak, z czasem, dochodzi do sytuacji, w której pewnych problemów nie może już zlikwidować, nie potrafi o nich mówić i wszelkie wcześniejsze techniki radzenia sobie z nimi nie przynoszą oczekiwanych wyników. Potrzeba znalezienia skutecznych sposobów czasami przybiera niebezpieczny bieg – niejednokrotnie jest to zdrada, oddawanie się niebezpiecznym zajęciom, lub oddalenie. Pośród bardziej trwałych metod rozwiązywania konfliktów czy poszukiwania sposobów rozwoju relacji jest psychoterapia małżeńska Warszawa. Większość partnerów wspólnie pracując psychoterapeutycznie nad swoim związkiem odnajduje sposoby by być w bliższy sposób nie tylko z małżonką lub małżonkiem, ale również zbliżyć się do swoich prawdziwych przeżyć i przekonań. Efektem takiej psychoterapii jest lepsza komunikacja, lepsza atmosfera i większy stopień zadowolenia z małżeństwa. Wiele par idzie na psychoterapię wcześniej – przed tym jak ich konflikty okażą się ich przerastać – jako procedura pomocy i rozwoju swojego związku.

You must be logged in to post a comment.